Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Планове и програми

  1. План за квалификационната дейност. - ТУК
  2. План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата. - ТУК
  3. План за работа с родителите. - ТУК
  4. План за дейностите за подкрепа за личностното развитие на учениците. - ТУК
  5. Програма за превенция на ранното напускане на училище. - ТУК
  6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. - ТУК
  7. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. - ТУК