Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

График на дейностите

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година:

Дейност

I етап

II етап

III етап

 

   Подаване на документи

 

05 – 07 юли 2021 г.

 

-

 

26 – 27 юли 2021 г.

 

Класиране

 

до 13 юли 2021 г.

 

до 20 юли 2021 г.

 

29 юли 2021 г.

 

Записване

 

до 16 юли 2021 г.

 

до 22 юли 2021 г.

 

 30 юли 2021 г.

 

Обявяване на записаните ученици

 

до 20 юли 2021 г.

 

23 юли 2021 г.

 

до 02 август 2021 г.

 

 • Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на
  способностите - 27 – 28 май 2021 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по
  училища и зали за полагане на изпити за проверка на
  способностите. Писмено уведомяване на учениците за
  допускането им за полагане на изпити за проверка на
  способностите - до 07 юни 2021 г.
 • Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
   изобразително изкуство - 21 юни 2021 г.
   музика - 22 юни 2021 г.
   спорт - 23 – 24 юни 2021 г.
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
  способностите - до 25 юни 2021 г.
 • Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за
  проверка на способностите - до 01 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по
  Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - 05 – 07 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
  класиране - до 13 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
  или подаване на заявление за участие във втори етап на
  класиране - до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
  класиране - до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
  след втори етап на класиране - 23 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 – 27 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
  класиране - 29 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
  след трети етап на класиране - до 02 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
  записване  - определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием - до 14 септември 2021 г. вкл.

___________________________________________________________________________

График на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас
за учебната 2021 – 2022 година:

 • Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на
  способностите - 27 – 28 май 2021 г.
 • Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
   изобразително изкуство
   музика - 21 – 24 юни 2021 г.
  6
   спорт
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
  способностите - до 25 юни 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици 15 – 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
  класиране - до 19 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
  или подаване на заявление за участие във втори етап на
  класиране - до 21 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
  класиране - до 22 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 23 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
  след втори етап на класиране - 26 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 27 – 28 юли 2021 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
  класиране - 29 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
  след трети етап на класиране - до 02 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
  записване - до 10 септември 2021 г. вкл.
 • Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен планприем - до 14 септември 2021 г. вкл.