Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Квалификация на педагогически специалисти

 

Справка за обучаемите по видове обучения

 

Вид обучение

Брой обучаеми

I. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на

I.3. допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии

1

ІІ.2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:

II.2.1. по английски език

1

ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда

1

III.4. за оценяване постиженията на учениците

1

III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.

4

ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори

IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната

1

I.1. допълнителна квалификация учител по чужд език

I.1.1 допълнителна квалификация учител по чужд език-английски

1

Всички

10